Ochrana osobných údajov

SKRÍNINGOVÉ SLUŽBY - INFORMÁCIE

podľa Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie GDPR“)


Zentya, a.s. je obchodná spoločnosť, ktorá v rámci predmetu svojho podnikania poskytuje záujemcom služby v oblasti zabezpečovania genetických skríningových testov („Skríningové služby“). Pri zabezpečovaní Skríningových služieb spoločnosť Zentya, a.s. spolupracuje so spoločnosťou BGI Europe A/S, renomovanou nadnárodnou spoločnosťou špecializujúcou sa na genetické testovanie, ako aj so slovenskými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, predovšetkým s odbornými lekármi.


Spoločnosť Zentya, a.s. sa na účely Nariadenia GDPR považuje za prevádzkovateľa, t.j. za subjekt, ktorý vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v spojitosti s poskytovaním služieb v oblasti zabezpečovania Skríningových služieb. Ako prevádzkovateľ je spoločnosť Zentya, a.s. povinná informovať záujemcov o Skríningové služby (ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané) o skutočnostiach podľa Čl. 13 nariadenia GDPR („Informačná povinnosť“). Spoločnosť Zentya, a.s. si Informačnú povinnosť si okrem iného plní aj zverejnením požadovaných informácií na svojom webovom sídle, ktoré je dostupné záujemcom o Skríningové služby ako aj ďalšej širokej verejnosti.


1. Prevádzkovateľ:
Zentya, a.s., sídlo: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 50 322 061, DIČ: 2120279029, tel. +421 911 93 44 55, e-mail: korbasova@zentya.sk(„Zentya, a.s.“)


2. Prevádzkovateľ nepoveril žiadneho zástupcu spracúvaním osobných údajov. 


3. Zodpovedná osoba:
René Mach, kontakt: zodpovednaosoba@zentya.sk, tel.:+421908636677 


4. Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi záujemcom o Skríningové služby ako dotknutou osobou („Dotknutá osoba“) a spoločnosťou Zentya, a.s., a to na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj na účel plnenia záväzkov z takéhoto zmluvného vzťahu. Pre dosiahnutie tohto účelu sú osobné údaje Dotknutých osôb evidované v informačnom systéme „Skríningové služby“, ktorý je prístupný výlučne spoločnosti Zentya, a.s. a jej sprostredkovateľom. Na spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb spoločnosť Zentya využíva cloudové úložisko od spoločnosti Microsoft, ktorej server sa nachádza v EÚ. 


5. Právne základy spracúvania osobných údajov:

5.1. Spracúvanie osobných údajov v spojitosti so zabezpečovaním Skríningových služieb prebieha na základe právneho základu podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, to znamená, že spracúvanie osobných údajov je zo strany spoločnosti Zentya, a.s. ako prevádzkovateľa nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca o Skríningové služby ako Dotknutá osoba, resp. spracúvanie osobných údajov záujemcu je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti záujemcu ako Dotknutej osoby. 

5.2. Vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia resp. genetickým údajom (ktoré sú výsledkom genetického skríningu krvnej vzorky, alebo slín) je generálny zákaz ich spracúvania prelomený výslovným písomným súhlasom Dotknutej osoby, tak ako to vyžaduje Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre účely udeľovania výslovného písomného súhlasu so spracúvaním údajov sa údajmi týkajúcimi sa zdravia rozumejú údaje podľa čl. 4 Nariadenia GDPR, t.j. osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia, vrátane genetických informácií, ktoré budú získané ako výsledok Skríningových služieb. 


6. Príjemcovia alebo kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje záujemcov o Skríningové služby ako Dotknutých osôb sa ďalej poskytujú nasledovným sprostredkovateľom spoločnosti Zentya, a.s.: 

a) Obchodní reprezentanti spoločnosti Zentya, a.s. – podnikateľské subjekty, ktoré na základe zmluvy o spolupráci resp. obdobnej zmluvy vykonávajú činnosť pre spoločnosť Zentya, a.s., spočívajúcu v čiastkových úkonoch v rámci vzťahu s Dotknutými osobami, pri ktorej prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v objednávke Skríningových služieb, Žiadanke/Informovanom súhlase a Výsledkoch testovanej vzorky; 

b) Genetické laboratórium BGI Europe A/S, so sídlom na Ole Maaloes Vej 3, DK-2200 Copenhagen, Dánsko („BGI“), v spolupráci s ktorým spoločnosť Zentya, a.s. zabezpečuje genetické testovanie vzoriek; 

c) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – zdravotnícke zariadenia a lekári, ktorí na základe požiadavky Dotknutej osoby uskutočňujú odber biologického materiálu určeného na genetické testovanie a poskytujú Dotknutým osobám ďalšiu asistenciu v rámci Skríningových služieb; 

d) Poskytovatelia odbornej konzultačnej činnosti – odborníci v oblasti genetiky, ktorí na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Zentya, a.s. poskytujú konzultačnú činnosť a odbornú asistenciu v spojitosti s vypracovaním a dodaním odborného prekladu výsledku genetického skríningového testu, s poskytovaním odbornej konzultácie výsledku genetického skríningového testu Dotknutej osoby jej ošetrujúcemu lekárovi a s poskytovaním odbornej konzultácie (v e-mailovej alebo telefonickej podobe) výsledku genetického skríningového testu Dotknutej osobe; 

e) Externá účtovnícka spoločnosť Datacon a.s., Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava, IČO 35 757 388, ktorá spoločnosti Zentya, a.s. poskytuje externé účtovné služby a prichádza do kontaktu s osobnými údajmi Dotknutých osôb v rozsahu, v akom sú obsiahnuté v objednávke Skríningových služieb a následne v daňovom doklade (faktúre); 

f) Zmluvný partner poskytujúci IT služby a webhostingové služby - René Rédeky – RENER, Čiližská 24, 821 07 Bratislava, IČO: 41 477 677; Zmluvný partner René Rédeky – RENER sa primárne neoboznamuje so žiadnymi osobnými údajmi Dotknutých osôb, avšak v prípade nutnosti technického zásahu do databáz alebo software-ových aplikácií v rámci nutného IT servisu, resp. opravy môže v nevyhnutne odôvodnených prípadoch prísť do kontaktu aj s osobnými údajmi Dotknutých osôb.


Spoločnosť Zentya, a.s. má s každým jednotlivým sprostredkovateľom uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, tak ako to ustanovuje Čl. 28 Nariadenia GDPR, pričom sprostredkovatelia garantujú dodržiavanie striktných podmienok ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní, vrátane zabezpečovania integrity osobných údajov a zachovávania mlčanlivosti.


7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva. 


8. Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť Zentya, a.s. je ako prevádzkovateľ oprávnená uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby do doby, kým trvá účel spracúvania osobných údajov s prihliadnutím na zásadu minimalizácie uchovávania podľa Nariadenia. V zmysle uvedeného spoločnosť Zentya, a.s. uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie Skríningovej služby vrátane zabezpečenia riadneho informovania Dotknutej osoby o výsledkoch genetického testovania. Táto doba spravidla nepresiahne 2 roky od momentu uzatvorenia zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou a získania jej výslovného písomného súhlasu so spracúvaním osobitnej kategórie jej osobných údajov. Pokiaľ sa týka osobných údajov obsiahnutých v daňových dokladoch (faktúrach), tieto uchováva spoločnosť Zentya, a.s. po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi v oblasti daní a účtovníctva. Osobné údaje, ktoré ako Sprostredkovateľ v mene spoločnosti Zentya, a.s. spracúva lekár Dotknutej osoby, sa uchovávajú u lekára ako súčasť zdravotnej dokumentácie po dobu vyžadovanú osobitným zákonom, spravidla po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Odborní konzultanti – genetici a genetické laboratórium BGI uchovávajú osobné údaje Dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, ktorá spravidla nepresiahne 60 pracovných dní. 


9. Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OÚ: 

9.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. má právo získať od spoločnosti Zentya, a.s. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak spoločnosť Zentya, a.s. osobné údaje Dotknutej osoby spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám v rozsahu ustanovenom Nariadením GDPR;

9.2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov; spoločnosť Zentya, a.s. nenesie zodpovednosť za spracúvanie nesprávnych osobných údajov, ak také poskytla priamo Dotknutá osoba, alebo sú obsahom písomností, ktoré boli Dotknutou osobou predložené; 

9.3. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov; 

9.4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

9.5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov;

9.6. Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov; 

9.7. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR); 

9.8. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov. 


10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:


Osobné údaje spracúvané v spojitosti s poskytovaním Skríningových služieb sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 Nariadenia GDPR, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (t.j. objednávky Skríningových služieb), ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, pričom poskytnutie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy; Neposkytnutie osobných údajov má za následok neuzavretie zmluvy (t.j. Objednávky), ktorej predmetom má byť dodanie Skríningových služieb.


11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Spoločnosť Zentya, a.s. nemá zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


S textom Informačnej povinnosti som sa riadne oboznámil(a), jej obsahu rozumiem a v prípade akýchkoľvek otázok v spojitosti so spracúvaním mojich osobných údajov som informovaný/á, že mám možnosť sa obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@zentya.sk

Objednať

Prihlásenie

Stratili ste heslo?